Материали 1-10 от 23

Същност на застраховката quotГражданска отговорностquot 25 стр.

Същност на застраховката "Гражданска отговорност"

Чрез въвеждането на застраховка "Гражданска отговорност" се съдейства за по-бързо възстановяване на пострадалите и запазване на доходите им на равнището до настъпване на нещастния случай...
gecata_maina
0 0
Експертни оценки по застраховка сгради и домашно имущество 12 стр.

Експертни оценки по застраховка сгради и домашно имущество

Застраховка "Сгради и домашно имущество" покрива щети, нанесени вследствие на пожар, природни бедствия, аварии, кражба, грабеж, злоумишлени действия на трети лица, вкл. вандализъм, взривни устройства и умишлен палеж....
ndoe
0 0
Застраховка quotГражданска отговорностquot на сухопътни транспортни средства 4 стр.

Застраховка "Гражданска отговорност" на сухопътни транспортни средства

Застраховка "Гражданска отговорност" е задължителна в повече от държавите, тъй като чрез нея се гарантират интересите на трети лица (жертви на автопроизшествия)...
lubega
0 0
СПЕЦИФИКА И ОТЧИТАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ 19 стр.

СПЕЦИФИКА И ОТЧИТАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ

Според Кодекса за застраховането размерът на техническите резерви се изчислява въз основа на стойността на поетите от застрахователя задължения, които се очаква да бъдат изпълнени в бъдеще по влезли в сила застрахователни или презастрахователни договори,
quickJO
3 0
Същност и типология на организационните структури Проектиране на организационно управленска структура на дружеството 1 стр.

Същност и типология на организационните структури. Проектиране на организационно – управленска структура на дружеството.

Организационните структури са един от най-важните показатели за ефективността на дадено управление, паралелно с това, обаче те са и главен проблем за науката и практиката...
rusev02
26 1
Презастраховане Същност и функции Видове презастраховане - активно и пасивно пропорционално и непропорционално 11 стр.

Презастраховане. Същност и функции. Видове презастраховане - активно и пасивно, пропорционално и непропорционално.

Информация за презастраховането като дейност, основните характеристики и функциите на процеса. Варианти за неговото използване....
dannyboy
69 2
Задължителна застраховка злаполука на пътниците в градския транспорт 14 стр.

Задължителна застраховка злаполука на пътниците в градския транспорт

Задължително застраховане срещу злополука на пътниците в обществения транспорт - обхват и действие на застраховката; - застрахователна вноска; - застрахователна сума;...
dannyboy
3 0
Пласментни стратегии на застрахователното дружество 18 стр.

Пласментни стратегии на застрахователното дружество

В условията на свободния избор в застрахователната дейност осо¬бено нараства необходимостта от използването на подходящи маркетингови средства към застрахованите...
ivan40
3 0
Информационна система на ДЗИ 27 стр.

Информационна система на ДЗИ

Същност и характеристики на застрахователната информация. Обща характеристика на компютърните информационни системи в застраховането. Избор на информационна система. Застрахователна компания " ДЗИ – Общо застраховане " АД...
nezabravima
5 2