Материали 51-60 от 276

Семейството като социален институт 13 стр.

Семейството като социален институт

Трябва да уточним, че семейството е една от основните клетки, които обществото като такова притежава. Освен това семейството е един фактор, който има особено голямо значение по отношение на...
silviQ
1 2
Теория на игрите 17 стр.

Теория на игрите

Теорията на игрите придобива голяма популярност през 50-те години на миналия век. Основите на теорията на игрите се поставят през 1944 г. в Принстън с издаването на монографията "теория на игрите и икономическото поведение"...
mOn
5 2
Стратегически анализ на вътрешна и външна среда на организацията 17 стр.

Стратегически анализ на вътрешна и външна среда на организацията

Стратегическият анализ започва в края на 1960 г. По това време големите фирми и повечето средни се обединяват в комплексни, които съчетават в себе си производството на разнообразни продукти и достъп до много стокови пазари....
dannyboy
0 2
Юридически лица с нестопанска цел 26 стр.

Юридически лица с нестопанска цел

Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са правни субекти, които се създават по ред, определен в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), за да развиват своята основна дейност в онези сфери на социален живот, в които не се създават...
mOn
6 2