Материали 1-10 от 5

Мито митническа тарифа и митническа политика Специфика на митата като форма на косвени данъци 13 стр.

Мито, митническа тарифа и митническа политика. Специфика на митата като форма на косвени данъци.

Връзката им с външната търговия и външно търговския режим. Характеристика на митническата тарифа. Митническа облагаема стойност и нейното облагане с мита...
rusev02
0 0
Местни финанси и бюджети Връзка и зависимост между териториалното обособяване на страната и нейната бюджетна система 12 стр.

Местни финанси и бюджети. Връзка и зависимост между териториалното обособяване на страната и нейната бюджетна система.

Приходи на общинските бюджети. Видове и характеристика. Разходи на общинските бюджети. Видове и характеристика. Дискусията, свързана с финансовата автономия на общините. Политика и тенденции в тази посока...
messi
0 0
Финансиране в дейността на предприятието фирмата - съдържание и значение 24 стр.

Финансиране в дейността на предприятието (фирмата) - съдържание и значение

Финансиране в дейността на предприятието (фирмата) - съдържание и значение. Финансиране в дълготрайни активи. Амортизация и амортизационна политика. Финансиране в краткотрайни акиви. Методи за оценяване на краткотрайните активи...
lubega
0 0
Капиталови ценни книжа 2 стр.

Капиталови ценни книжа

Акциите дават правото на собственост в/у обособена част от дружеството. Акциите имат следните права: право на глас в общото събрание на дружеството, право на дивидент, както и право на ликвидационен дял, право на участие при увеличение капитала на...
mOn
1 0