Материали 1-10 от 10

Юридическо лице Видове Правоспособност и дееспособност 12 стр.

Юридическо лице. Видове. Правоспособност и дееспособност.

Възникване, идеална цел - сдружения и фондации. Юридически лица със стопанска цел. Търговски дружества. Видове. Учредяване, преобразуване и прекратяване. Правна сделка. Понятие. Видове...
dannyboy
0 0
Понятие за избирателна система Видове избирателни системи 12 стр.

Понятие за избирателна система. Видове избирателни системи.

Понятие за избирателна система. Видове избирателни системи. Избирателно право: видове. Организация и провеждане на изборите. Българско гражданство: понятие, придобиване, загубване. Равноправие. Основни права и основни задължения на гражданите...
nerven
0 0
Същност и функции на публичните финанси Фиск и фискален избор 12 стр.

Същност и функции на публичните финанси. Фиск и фискален избор.

Същност и функции на публичните финанси. Фиск и фискален избор. Произход, същност и роля на данъка и данъчните системи. Акцизи. Данъчна администрация и данъчно производство...
aronn
0 0
Mаркетингово понятие за цената Ценова стратегия Съвременните условия на формиране на цената Целите на ценовата стратегия 11 стр.

Mаркетингово понятие за цената. Ценова стратегия. Съвременните условия на формиране на цената. Целите на ценовата стратегия.

Маркетингово понятие за цена - паричен израз на стойността на стоката. От една страна тя формира общият доход на продавача - неговата печалба, а от друга страна в съзнанието на купувача цената се отъждествява с определена сума...
rusev02
0 1
Теория за пазарното търсене Потребности блага и полезност 12 стр.

Теория за пазарното търсене. Потребности, блага и полезност.

Теория за пазарното търсене. Потребности, блага и полезност. Понятие за обща и пределна полезност. Търсенето и факторите, влияещи върху него. Еластичност на пазарното търсене. Ефективно търсене...
dannyboy
0 0
Сравнителна характеристика на съвременната високоразвита пазарна система 10 стр.

Сравнителна характеристика на съвременната високоразвита пазарна система

Сравнителна характеристика на съвременната високоразвита пазарна система и "класическото" свободно пазарно стопанство. Монополи и олигополи. Ролята на транснационалните корпорации....
the_magicer
0 0
Производство и възпроизводство Трудов процес и неговите икономически измерения 12 стр.

Производство и възпроизводство. Трудов процес и неговите икономически измерения.

Производство и възпроизводство. Трудов процес и неговите икономически измерения. Трите постоянни въпроса на икономиката и начините за тяхното решаване. Въпросът за цялото и частта...
silviQ
0 0