Материали 1-10 от 43

Повърхнинни интеграли от първи и втори род 10 стр.

Повърхнинни интеграли от първи и втори род

Повърхнини в R3 . Основни примери за повърхнини в R3 са равнините. Една равнината има геометрична размерност 2 и се задава параметрично чрез два параметъра, при което координатните функции са линейни.
aronn
6 0