Материали 1-10 от 50

Науки за земята и алтернативни източници на енергия 20 стр.

Науки за земята и алтернативни източници на енергия

Звездите във Вселената са безкрайно много. Никой не може да каже точният им брой, тъй като постоянно умират звезди и се раждат нови, а и все още човечеството няма инструменти и апарати, с които да се преброят или да се предположи броят им...
ndoe
1 0
Реферат по екология 5 стр.

Реферат по екология

По същество въздействието на човека се отразява върху всички видове ресурси и компоненти на биосферата (почвена покривка,хидросфе-рата, атмосферата, животинския и растителен свят, литосферата)...
cblock
5 0
Популация реферат по основи на екологията 13 стр.

Популация (реферат по основи на екологията)

В природата индивидите не съществуват изолирано и независимо едни от други. В ареала, който заемат те образуват групи, където условията са най-благоприятни и вътре в групата се изграждат тесни взаимоотношения.
ivan40
3 1
Геофизични методи в геоекологията 18 стр.

Геофизични методи в геоекологията

Мощността на геологичната среда се определя от дълбочината, на която се разпростира производствено-техническата дейност на човека. За нея може да се приеме максималната дъл-бочина на нефтено-газовите кладенци, които в края на ХХ век са 6-7 км....
silviQ
3 0
Взаимодействие на електическите централи и околната среда 13 стр.

Взаимодействие на електическите централи и околната среда

Как потреблението на енергия влияе върху околната среда и какви са последиците от глобалното затопляне на основата на анализ на слънчевата светлина и фотоелектрическите системи и описание на възможностите за използване на вятърната и водната енергия.
emoto_92
0 0
Биодеградация на пестициди 5 стр.

Биодеградация на пестициди

Главният довод да бъдат разглеждани заедно е, че в селското стопанство се използват обикновено заедно в смес от различни пестициди и при случаи на неблагоприятен здравен ефект от експозиция трудно се определя на кое вещество се дължи...
cblock
4 0
Същност и основи на науката екология 11 стр.

Същност и основи на науката екология

Съществуват извънредно много определения за науката екология. Мнозинството съвремени еколози смятат, че тя е наука, изучаваща условията на съществуване на живите организми и взаимната връзка между организмите и средата, в която те живеят...
cblock
3 0