Материали 1-10 от 27

Концепция за управление на човешките ресурси 30 стр.

Концепция за управление на човешките ресурси

Концепцията за управление на човешките ресурси (учр), още от момента на своето създаване в средата на 80те години, предизвиква огромен интерес както у теоретиците по управление, така и при практикуващите мениджъри...
nezabravima
3 0
Обучение и професионално развитие 16 стр.

Обучение и професионално развитие

Обучението на човешките ресурси е стратегическа функция на управлението на управлението на човешките ресурси. То е в непосредствена връзка с растежа и конкурентноспособността и обуславя професионалното...
mOn
15 1
Основни проблеми на управлението на персонала в организацията 16 стр.

Основни проблеми на управлението на персонала в организацията

Ресурс означава запас, източник на доходи. Осигуряването на необходимите ресурси е първата и обективно необходима стъпка при организиране функционирането на стопански звена. Без ресурси няма дейност, няма резултат....
cblock
9 1
Влияние на БВП върху средната работна заплата за периода 1990-2012г 14 стр.

„Влияние на БВП върху средната работна заплата за периода 1990-2012г.“

Преходът от централизирано планово управление на държавата към изискванията и принципите на пазарната икономика постави с особена острота редица въпроси към прилаганите до този момент икономически категории и в частност към социално-икономическата категор
nadivo111
11 3
Човешките ресурси като фактор за повишаване на конкурентоспособността 13 стр.

Човешките ресурси като фактор за повишаване на конкурентоспособността

Управлението на човешките ресурси е сложен процес за намирането на най-походящите служители, тяхното обучение и мотивиране за ефективно изпълнение на организационните цели...
mOn
5 0
Обучение и развитие на човешките ресурси 13 стр.

Обучение и развитие на човешките ресурси

Развитие на човешките ресурси - същност и обхват. Важен компонент в дейностите по управление на човешките ресурси е обучението на персонала. Развитието на човешките ресурси е процес на усъвършенстване на знанията, уменията, нагласите и...
loli
7 1
Подбор и назначение на персонал 13 стр.

Подбор и назначение на персонал

Подборът и назначаването на нови работници и служители обхваща привличането на подходящи кандидати за определена длъжност, преценяване на техните качества от гледна точка на изискванията за длъжността и организацията като цяло, вземане на решение на...
ivan40
2 0
Как да организираме интервю за подбор на персонал в организацията 13 стр.

Как да организираме интервю за подбор на персонал в организацията?

Практиката на развитите страни показва, че най-бързият и най-евтин път за постигане на конкурентоспособност на фирмата е привличането и задържането на способни и талантливи кадри...
ivan40
13 1
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 13 стр.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Системите на управление на персонала и системите за управлението на човешките ресурси по своята същност не се различават. Разликата е предизвикана от различията в акцентите и подходите за тяхното изясняване.
messi
1 0