Материали 1-10 от 1

Отчитане на дълготрайни материални активи 9 стр.

Отчитане на дълготрайни материални активи

ДМА се използват, докато носят икономическа изгода. когато се прецени, че те са негодни за употреба, вече не са необходими, използването им е икономически нецелесъобразно или са налице някои други причини, предприятието трябва да се освободи от тях...
messi
40 5