Материали 1-10 от 17

Монозахариди - основни химични свойства и получаване на по-важните от тях 14 стр.

Монозахариди - основни химични свойства и получаване на по-важните от тях

Монозахаридите са въглехидрати, които не могат да се хидролизират. В зависимост от наличието на кетонна или алдехидна група в молекулата им се разделят на алдози и кетози, в зависимост от броя на въглеродните им атоми биват тетрози, петнози, хектози...
lubega
0 1
Производство на фенол 17 стр.

Производство на фенол

Методи за получаване на синтетичен фенол: производство на фенол от бензен сулфонова киселина. Производство на фенол от хлоробензен. Производство на фенол чрез окисляване на хлоробензен. Производство на фенол от изопропилбензен...
ivan40
33 3
Маркетинг на услугите 45 стр.

Маркетинг на услугите

На пазара като цяло съществуват хиляди и хиляди видове стоки, продукти и услуги, като маркетинга за всяка конкретна група е различен. Нека разгледаме маркетинга на услугите, в какво се състой той, как се осъществява и какво всъщност цели...
ndoe
1 0
Управление на човешки ресурси 5 стр.

Управление на човешки ресурси

Определение за УЧР – това е стратегически и цялостен подход към управлението на най-ценния актив на организацията, а именно хората, които индивидуално и колективно внасят своя дял в достигането на организационните цели...
mOn
1 0
Екология и устойчиво развитие Води 12 стр.

Екология и устойчиво развитие (Води)

Водата като природен продукт, класификация на водите. Антропогенно използване на природните води и основни източници на тяхното замърсяване. Водата – дисперсна система. Фактори, влияещи върху самопречистващите процеси във водната среда...
loli
4 2
Битови и промишлени твърди отпадъци 11 стр.

Битови и промишлени твърди отпадъци

Въведение, Същност, Технолог. и еколог. проблеми и тяхното въздействие в/у околната среда, здравето на хората и устойчивото развитие, Възможност за оползотворяване и обезвреждане на генерираните отпадъци и минимизиране на (-) им въздействие и Изводи....
ivan40
1 0