Материали 1-10 от 8

Анализ на платежния баланс на България за периода 2000-2012 г 29 стр.

Анализ на платежния баланс на България за периода 2000-2012 г.

Размяната на стоки, услуги и финансови активи между резидентите на дадена държава и останалия свят за определен период от време се отразява посредством платежния баланс на съответната страна...
cblock
0 0
Ефективността на системата за противодействие на корупцията в Република България 11 стр.

Ефективността на системата за противодействие на корупцията в Република България

Що е корупция? Корупцията е неправомерното и незаконно облагодетелстване за лична изгода, чрез неспазване на законови разпоредби или правила...
daniche90
7 1
Методи на аналитична дейност 5 стр.

Методи на аналитична дейност

Метод на сравнителен анализ – възможността да се изрази характеристиката на даден обект, явление, процес чрез други еднородни явления. От математическите методи най-разпространен е: метод на средно-аритметичната величина, който е еднозначен...
nerven
11 2
Правосубектност на международните организации 18 стр.

Правосубектност на международните организации

Международното право урежда международните отношения на суверенните държави. Напоследък все по-популярен субект на международното право са създаваните от държавите международни организации – Организация на обединените нации, Европейски съюз и др....
ivan40
0 0
Мата Хари- красива шпионка 9 стр.

Мата Хари- красива шпионка

Маргарета Гертруда зеле, както е истинското име на шпионката, е родена през 1876 г. в холандската провинция Зееланд. Още от ранно детство Маргарета се отличава от останалите деца с тъмната...
ivan40
3 0
Здравеопазване здравно осигуряване и гражданска сигурност 14 стр.

Здравеопазване, здравно осигуряване и гражданска сигурност

Българското здравеопазване е система от органи, институции, организационно обособени структури и дейности за укрепване, опазване и възстановяване на здравето и лечение на заболявания, основаващи се на медицинската наука и практика, традициите и...
ivan40
8 0
Стратегия за национална сигурност - 2011 Анализи силни и слаби страни 16 стр.

Стратегия за национална сигурност - 2011. Анализи, силни и слаби страни

Стратегията за национална сигурност представлява нормативна уредба относно политиката за сигурност на страната във всички сфери на националното стопанство....
ivan40
46 6