Материали 1-10 от 1

Термодинамика 24 стр.

Термодинамика

Наименованието ‘Термодинамика’ има гръцки произход и е съставено от две думи: ‘термо’,означаващо ‘нагрят’ и ‘динамис’ – сила. Този клон от физиката възниква за да обясни явленията свързани с преобразуването на топлината в механична работа.....
ndoe
62 4