Материали 1-10 от 4

Разработени теми за национална изпитна програма за държавен изпит по предприемачество и мениджмънт 293 стр.

Разработени теми за национална изпитна програма за държавен изпит по предприемачество и мениджмънт

Индустриалното предприятие е сложен производствено технически и социално-икономически комплекс. То е основното, първичното структурно звено на националното стопанство, в което се осъществяват технологически процеси, организация на производството...
messi
0 1
Теми по предприемачества 23 стр.

Теми по предприемачества

Предприемачеството е особен вид икономическа дейност, насочена към печалба, основана на самостятелна инициатива, отговорност и иновационна предприемаческа идея. Предприемачеството изисква: мотив – печалба, самореализация, свобода, независимост...
mOn
2 0