Материали 1-10 от 3

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 25 стр.

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Подобряване на училищната среда чрез създаване на условия за успешна социализация и равен достъп до качествено образование на застрашени от отпадане или попаднали в състояние на изключеност деца и ученици от етническите малцинства....
silviQ
5 0