Материали 1-10 от 2

Анализ на равнището и изменението на дълготрайните активи 46 стр.

Анализ на равнището и изменението на дълготрайните активи

Дълготрайните активи са стопански средства, които формират имуществото на всяко предприятие. Като отчетна категория то (имуществото) представлява диалектическо единство на активи, капитал и пасиви. Основа за дейността и показател за стопанската...
lubega
1 0