Материали 1-10 от 4

Управление на човешките ресурси във фирмата 73 стр.

Управление на човешките ресурси във фирмата

Човешките ресурси са човешкия труд, физическите и умствени умения, т.е. всички способности, желания, предпочитания, работни умения, опит и интереси използвани за производството на стоки и услуги в бизнеса...
dannyboy
0 0
Организационни механизми и мотивация на персонала 89 стр.

Организационни механизми и мотивация на персонала

Целтa нa нacтoящaтa темa е изcледвaне мoтивaциятa зa рaбoтa нa трудовите ресурси в cъвременните иkoнoмичеckи и coциaлнo-kултурни уcлoвия нa Бългaрия, в чacтнocт мoтивaциятa зa рaбoтa нa перcoнaла на фирма "Х"....
ndoe
0 0
Финансово управление на човешките ресурси в дружество- мотивационни аспекти и финансова ефективност 97 стр.

Финансово управление на човешките ресурси в дружество- мотивационни аспекти и финансова ефективност

Целта на дипломната работа е на базата на реален пример за управление на трудовите ресурси в туристическия консорциум "Слънчев бряг" АД да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението на трудовите ресурси във фирмата...
ndoe
0 0
Мотивация на персонала като приоритетно направление в управлението на персонала 71 стр.

Мотивация на персонала като приоритетно направление в управлението на персонала

Това води до много слаби резултати в цялата ни икономика. Липсата на пари за научно – развойна дейност в българия можеше частично да се покрие с добре мотивиран персонал във фирмите...
admin
56 5