Материали 1-10 от 5

Ролята на консултантските услуги в сферата на сертифицирането 65 стр.

Ролята на консултантските услуги в сферата на сертифицирането

Възникването и развитието на системите за управление на качеството е свързано с използването на нов подход за постигането и подобряването на качеството. Той се изразява в насочване на усилията към предварително разработване на процедури...
messi
0 0
Внедряване на ISO стандартите в quotKомбинат за цветни метали АД гр Пловдив 62 стр.

Внедряване на ISO стандартите в "Kомбинат за цветни метали” АД гр. Пловдив

Цел на анализа е да се проследи въвеждане на система за управление на качеството в българска фирма. Обект на анализа е предприятие „Комбинат за цветни метали” АД гр. Пловдив...
ivan40
0 0
Анализ на качеството и конкурентоспособността във връзка с финансовите резултати на фирмата 87 стр.

Анализ на качеството и конкурентоспособността във връзка с финансовите резултати на фирмата

Целта на дипломната работа е да представи по-пълно и задълбочено- методическата последователност, методите и свойствата за анализ на качеството и конкурентоспособността във връзка с тяхното влияние върху финансовите резултати...
the_magicer
0 0
Анализ на работата по качеството във фирма Мини Марица-Изток ЕАД 29 стр.

Анализ на работата по качеството във фирма "Мини Марица-Изток" ЕАД

1.Представяне на фирмата - мисия, визия, цели, конкуренти и др. 2.Анализ на работата по качеството - Система по качествотоИСО 9001:2000,ИСО14001:2004; Отговорност на ръководството; Основни изводи и препоръки за подобрение работата по качеството др.
ivan40
60 6
Управление на качеството по ISO 90012000 на процесите Маркетинг и Снабдяване 80 стр.

Управление на качеството по ISO 9001:2000 на процесите "Маркетинг" и "Снабдяване"

Стандартът ISO 9001:2000 дава точна информация за целите и задачите, които трябва да бъдат изпълнени по време на процеса "закупуване". Целта е: гарантиране, че закупените продукти изпълняват регламентираните изисквания за закупуване...
loli
16 3