Материали 1-10 от 8

Водородът универсален енергиен източник 90 стр.

Водородът – универсален енергиен източник

По пътя на развитието си човечеството периодично се е изправяло пред кризи. И преодоляването на всяка следваща криза му е давало нов тласък за развитие. В момента цивилизованият свят се изправя пред поредната криза...
aronn
0 0
Разработването и реализирането на технологии за добив на енергия от така наречените възобновяеми източниципреобразувателите на слънчевата енергия в електрическа наречени photovoltaic 70 стр.

Разработването и реализирането на технологии за добив на енергия от така наречените „възобновяеми източници"преобразувателите на слънчевата енергия в електрическа наречени photovoltaic.

Тази енергия може да бъде използвана по няколко начина. Първият по-разпространен начин е да произвежда топлина в слънчеви колектори, която се използва за затоплянето на вода и въздух.
rusev02
11 5
Информационно измервателна система за оценка на ветровия потенциал 46 стр.

Информационно измервателна система за оценка на ветровия потенциал

Въпреки напредналостта си, вятърно-турбинната технология е навлязла досега при електрическото снабдяване на обекти и райони само в напредналите страни – САЩ, Дания,Германия, Норвегия, Холандия,Швейцария, Великобритания и др....
loli
19 2
Възможности за използуване на възобновяемите енергийни източници 70 стр.

Възможности за използуване на възобновяемите енергийни източници

Електроенергията е основен движещ фактор за развитието на всички отрасли на промишлеността, транспорта, комуналното и селското стопанство. Тя играе все по-нарастваща роля в ускоряването на техническия прогрес...
gecata_maina
48 8
Проектиране на силова и осветителна уредба на производствен обект 41 стр.

Проектиране на силова и осветителна уредба на производствен обект

Осветителното тяло е съвкупност от светлинен източник и устройства за неговото закрепване, включване към мрежата и други. Те имат предназначението да преразпределят светлинния поток на лампите и да го насочват в желана посока...
gecata_maina
21 2