Материали 1-10 от 40

Регулиране на ъгловата скорост на постояннотоков двигател с независимо възбуждане 68 стр.

Регулиране на ъгловата скорост на постояннотоков двигател с независимо възбуждане

Изразът представлява зависимостта на скоростта на двигателя от протичащия в котвената верига ток, т.е. електромеханичната характеристика на двигателя за постоянен ток ? = f(Iа).
aronn
4 2
УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНО - КРЕДИТНАТНАТА ПОЛИТИКА НА БУЛБАНК АД 107 стр.

“УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНО - КРЕДИТНАТНАТА ПОЛИТИКА НА “БУЛБАНК” АД

Кредитът се определя като отношение, при което временно свободни средства в парична или стокова форма се предоставят от едно лице на други, при условие на възвращаемост и срещу заплащане на лихва.
aronn
1 0
Работа на трифазен асинхронен двигател захранван от еднофазна мрежа 75 стр.

“Работа на трифазен асинхронен двигател захранван от еднофазна мрежа”

Принципната схема на системата е показана на фиг. 1.1. Трифазната асинхронна машина а е свързана в триъгълник и се захранва към една от фазите и R от еднофазна мрежа [11].
aronn
24 0
Разработка на лабораторно упражнение за измерване параметрите на модулирани трептения 58 стр.

“Разработка на лабораторно упражнение за измерване параметрите на модулирани трептения

Същевременно развитието на науката и техниката предоставя средства за осъществяване на нови начини за измерване, което задълбочава изучаването на проблемите.
aronn
2 0
Автоматизиран контрол и мониторинг на нивото на течност в производствена инсталация за нефтопродукти 77 стр.

Автоматизиран контрол и мониторинг на нивото на течност в производствена инсталация за нефтопродукти

Възможно е да съдържа и водород, получен при термичните процеси в инсталацията. “Сухият” газ се подава във факелната система (линия 10А) за преработване в инсталация АГФИ.
aronn
2 1
Проектиране и реализация на web-базирана система за тестов контрол на студенти 60 стр.

«Проектиране и реализация на web-базирана система за тестов контрол на студенти»

Крайният програмен продукт трябва да осигурява поддържката и разработването на тестовете и ефективно тестиране на студенти на разстояние чрез интернет.
aronn
4 0
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВИРТУАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ОСНОВАТА НА LabVIEW 84 стр.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВИРТУАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ОСНОВАТА НА LabVIEW

създаването на виртуални инструменти за симулиране работата на основни логически елементи, комбинационни и последователностни логически схеми, както и на цифрово-аналогови (ЦАП) и аналогово-цифрови (АЦП) преобразуватели посредством програмния продукт LabV
aronn
8 0
Характерни особености и приложни аспекти на Online обучаващите курсове 52 стр.

Характерни особености и приложни аспекти на “Online” обучаващите курсове

Online обучаващия курс е Web-базирано обучение (Web-Based Training) и може да се опише като “обучение, при което WWW се използва като виртуална среда за представяне на учебните материали и/или за осъществяване на учебния процес.
aronn
4 0