Материали 11-20 от 27

Възможности за усъвършенстване системата за заплащане на труда 83 стр.

Възможности за усъвършенстване системата за заплащане на труда

В началото бих искала да изложа своите аргументи в полза на темата избрана от мен за настоящата дипломна работа, за трудовото възнаграждение и системата за стимулиране и мотивиране на работниците и служителите....
dannyboy
15 1
Достъп до бази от данни чрез технологията на World Wide Web 88 стр.

Достъп до бази от данни чрез технологията на World Wide Web

Клиент – сървър системи и достъп до бази от данни; Генериране на статични HTML страници от база данни; Генериране на динамични HTML страници от база от данни; Средства за достъп до Web - базирани бази от данни; Изпълнение на SQL заявка.
loli
5 1
Етични и регулативни механизми в журналистиката 94 стр.

Етични и регулативни механизми в журналистиката

Понятия като "информационно общество" и "общество на комуникациите" станаха кодови названия за съвременното общество. Ние се намираме на етап от развитието, който се характеризира с огромно разпространение, ускорение, концентрация и гл
lubega
10 1
Възможности за снижаване себестойността на продукцията 58 стр.

Възможности за снижаване себестойността на продукцията

Изследване същността и характеристиката на разходите за дейността и възможностите за тяхното снижаване, снижаване себестойността на продукцията, както и пътищата и резервите за това. Изследването е проведено в "ЗММ - Драганово" АД...
dannyboy
9 0
Психология на лидерския феномен 90 стр.

Психология на лидерския феномен

Анализ на феномена лидерство през призмата на психологията и политологията и маркиране характеристиката на политическия лидер. Дефиниране на понятието. Теории за лидерството. Личност и политическа дейност. Типологии и функции на политическите лидери.
loli
3 1
Теоретични основи на проблема за усвояване на понятието прилагателно име 83 стр.

Теоретични основи на проблема за усвояване на понятието прилагателно име

Прилагателно име – основното граматичното значение на прилагателното име е изразяване на качество или свойство, но прилагателното име назовава свойството или качеството не отвлечено, не само за себе си, а като признак, даден в нещо, в някакъв предмет...
messi
7 1
Контраразузнаване 82 стр.

Контраразузнаване

Характерът и съдържанието на контраразузнавателната дейност и по-точно на приеманата понастоящем в теорията основна нейна форма – агентурно-оперативната, дават основание тя да бъде отнесена към професиите...
silviQ
17 2