Материали 1-10 от 12

Връзка на икономическата система системен подход - прогнозиране и планиране 3 стр.

Връзка на икономическата система – системен подход - прогнозиране и планиране

Планирането се появява в помощ на човека при решаването на сложни проблеми. Причините за възникване на планирането са непрекъснато променящата се обкръжаваща среда и непрекъснато развиващото се стопанство и неговите елементи...
messi
75 2
Анализ на туризма в България и стратегия за неговото развитие 8 стр.

Анализ на туризма в България и стратегия за неговото развитие

Според закона за туризма, той е съвкупност от специфични стопански дейности, пътувания, участия в културни прояви, форуми и други, осъществявани в туристически обекти и насочване към: създаване, предлагане, реализиране и потребление на стоки и услуги....
admin
8 1
Типология на икономическия растеж 4 стр.

Типология на икономическия растеж

В икономиката се различават два типа растеж- екстензивен и интензивен. Екстензивният икономически растеж, е растеж при който нарастването на бвп се постига за сметка на масата на използваните ресурси, т.е. когато пропорционално на растежа...
admin
18 0
Модели и методи за вземане на решения 11 стр.

Модели и методи за вземане на решения

Моделът представлява реална ситуация в една фирма, представена в умален или увеличен размер с цел по-доброто разбиране на връзките между променливите в нея. Необходимо е да се създават модели поради наличието на висока неопределеност в бизнес средата...
mOn
6 0
Методика за оценка на жизнения стандарт 15 стр.

Методика за оценка на жизнения стандарт

В този материал може да намерите полезна информация за жизнения стандарт на населението в България и страните от Европейския съюз, като е направен и сравнителен анализ между тях...
loli
6 0
Отраслова структура на икономиката на община Дупница 8 стр.

Отраслова структура на икономиката на община Дупница

Промишлеността, заедно със строителството, принадлежи към сектор "индустрия". Представена е от поделенията на добивната, преработващата промишленост и производството и разпределението на електроенергия, газ и вода....
dannyboy
9 0
Ролята на държавата в икономиката 6 стр.

Ролята на държавата в икономиката

Има ли място държавата във функционирането на икномиката? Проф. д. ик. н. Васил Манов пише своята монография, озаглавена "Ролята на държавата в икономиката" в момент, когато цивилизованият свят е изправен през необуздана икономическа и финансов
dannyboy
8 0
Икономическо развитие на община Нова Загора 8 стр.

Икономическо развитие на община Нова Загора

В стратегията за развитие на община нова загора като отрасли с потенциал за развитие са посочени селското стопанство, транспорта, комуникациите и услугите. Отчитайки специфичните особености на общината...
dannyboy
2 0