Материали 1-10 от 7

Вътрешен контрол и вътрешен одит 6 стр.

Вътрешен контрол и вътрешен одит

Вътрешният одит като дейност организира информационния поток, който се движи йерархично нагоре, за да се гарантира, че ръководството на една организация получава адекватна информация, която му позволява да ръководи компанията към постигане на целите й...
dannyboy
13 2
Независим финансов одит 5 стр.

Независим финансов одит

Одитът се появява и става все по-търсен в края на XIX век във връзка със защита интересите на собствениците (акционерите), които са собственици с притежаваните от тях акции, но не участват в оперативното управление на търговските дружества...
gecata_maina
8 2
Нормативно регулиране на одита и на одиторската професия 6 стр.

Нормативно регулиране на одита и на одиторската професия

С разработването на професионални изисквания към одиторската практика на международно равнище се занимават няколко организации. Водещо място сред тях заема Международна федерация на счетоводителите(МФС)...
nerven
25 1
Характеристика на одиторско писмо за поемане на одиторски ангажимент план и програма за одит и одиторски доклад 8 стр.

Характеристика на одиторско писмо за поемане на одиторски ангажимент, план и програма за одит и одиторски доклад

По своята същност одиторският контрол е вид контрол, който притежава специфични характеристики, различаващи го от познатите видове (вътрешен, външен, ведомствен, извънведомствен, механизиран, автоматизиран и т.н. ). Одиторският контрол е независима...
messi
20 1