Материали 1-10 от 14

Обща характеристика на малките и средните предприятия 12 стр.

Обща характеристика на малките и средните предприятия

В определенията за малки и средни предприятия, базирани на количествен подход, често се използват такива лесно достъпни за анализа критерии като: брой заети, обем продажби или оборот, балансова стойност на активите...
loli
86 3
Същностна характеристика на предприемачеството 5 стр.

Същностна характеристика на предприемачеството

Предприемачеството е дейност, свързана с инициатива и стопански риск, насочена към търсене на начини за по-добро използване на ресурсите, увеличаване на дохода и собствеността и пр...
admin
50 2
Предприемачество - лекции 7 стр.

Предприемачество - лекции

Предприемачеството е особен вид икономическа дейност, насочена към печалба, основана на самостоятелна инициатива, отговорност и иновативна предприемаческа идея. В най-тесен смисъл, под предприемачество се разбира система на стопанисване и управление...
admin
33 2
Предприемачество - лекции 10 стр.

Предприемачество - лекции

Производството е стопанска дейност насочена към създаването на стоки и услуги. Стоката е продукция, излязла на пазара. Целта е не всяко производство да произвежда стоки и услуги и накрая да има печалба...
loli
27 2