Материали 11-20 от 14

Управление на производството в предприятието 13 стр.

Управление на производството в предприятието

Вобикновения език под производство се разбира изготвяне, получаване, пускане на определени материални блага. В теорията на икономиката и управлението на предприятието производството е една от няколкото негови функции наред с материално-техническото....
admin
13 0
Предприемачество - лекции 7 стр.

Предприемачество - лекции

Предприемачеството е особен вид икономическа дейност, насочена към печалба, основана на самостоятелна инициатива, отговорност и иновативна предприемаческа идея. В най-тесен смисъл, под предприемачество се разбира система на стопанисване и управление...
admin
33 2
Същностна характеристика на предприемачеството 5 стр.

Същностна характеристика на предприемачеството

Предприемачеството е дейност, свързана с инициатива и стопански риск, насочена към търсене на начини за по-добро използване на ресурсите, увеличаване на дохода и собствеността и пр...
admin
50 2