Материали 1-10 от 5

Дългосочен модел 1 стр.

Дългосочен модел

Моделът разглежда факторите, които определят равнището на производството, дохда и заетостта. Обяснява тенденцията към растеж на реалния БП, в дългосрочен план. Моделът описва икономиката в момент, когато стоковите пазари и пазарът на труда са...
cblock
1 0
Брутен вътрешен продукт и фактори за растеж 8 стр.

Брутен вътрешен продукт и фактори за растеж

Икономиката е система или наука, която се занимава с производството, разпределението и потреблението на стока и услуги в дадено общество. Най- ярко състоянието на една икономика показва бвп и факторите, които оказват влияние върху него....
ndoe
8 0
Основни макроикономически показатели 14 стр.

Основни макроикономически показатели

Националното богатство е съвкупността от материалните и нематериални блага, създадени с труда на предишните и сегашни поколения и използваните природни ресурси, с които обществото разполага за определен период от време....
admin
8 0