Материали 1-10 от 37

ИИЗУЧАВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ИНСТРУКЦИИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ЕЗИКА АСЕМБЛЕР С ПОМОЩТА НА СИМУЛАТОР ЗА ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР 5 стр.

ИИЗУЧАВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ИНСТРУКЦИИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ЕЗИКА “АСЕМБЛЕР” С ПОМОЩТА НА СИМУЛАТОР ЗА ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР.

2. Инструкции за извършване на аритметични и логически операции (Aritmetic and Logic instructions). От своя сртана този клас се дели на преки (direct) и непосредствени (immediate)..........
aronn
11 1
УСВОЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ЕЗИКА АСЕМБЛЕР С ПОМОЩТА НА СИМУЛАТОР ЗА ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР 6 стр.

УСВОЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ЕЗИКА “АСЕМБЛЕР” С ПОМОЩТА НА СИМУЛАТОР ЗА ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР

Микропроцесорът изпълнява поредица от инструкции (команди), записани в клетките на програмната памет на цифровото устройство за обработка на информация във вид на “нисък”/”висок” потенциал (двоичен код –“0”/”1”).
aronn
3 0
Интерфейс на микропроцесора с паметите 6 стр.

Интерфейс на микропроцесора с паметите.

Развитието на паметите на цифровите машини е следвало закономерността на развитието на функциите и технологиите. Първата памет в сметачната машина на Чарлз бебидж била механична..
aronn
3 0
ИЗУЧАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТНИ ЛОГИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА 10 стр.

ИЗУЧАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТНИ ЛОГИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА

Разгледахме алгоритъма за синтез на функционални възли на цифровите устройства (суматори, шифратори, дешифратори и др. ) действието на които се описва с комбинационни логически функции.
aronn
6 0
Симулационно изследване на базови логически елементи с цифров симулатор 8 стр.

Симулационно изследване на базови логически елементи с цифров симулатор

Логическите схеми, реализиращи изброените елементарни логически функции могат да се реализират с помощта на прости превключватели, релета.............
aronn
4 0
Построяване и изследване на прости виртуални лабораторни стендове 6 стр.

Построяване и изследване на прости виртуални лабораторни стендове

Цел на работата: запознаване с предназначението, графичния интерфейс, принципа на построяване на модели и важни блокове (виртуални модели на реални устройства и техните елементи) с помощта на програмата VisSim...
messi
3 0