Материали 1-10 от 10

Проектиране на стабилизатор на напрежение 26 стр.

Проектиране на стабилизатор на напрежение

Възможни са много варианти на схеми на мрежови токозахранва щи устройства. На фиг.1 са показани два от най- често срещаните. На фиг.1а е дадено токозахранващо устройство с мрежов трансформатор и еднократно преобразуване на енергията...
admin
10 0