Материали 1-10 от 12

Възобновяеми и алтернативни енергоизточници 11 стр.

Възобновяеми и алтернативни енергоизточници

Възобновяеми енергийни източници са слънчевата, вятърната, водната, геотермалната енергия и тази които се получава от растителна и животинска биомаса. Производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя от българското...
cblock
3 0
Рециклиране на автомобилни гуми 8 стр.

Рециклиране на автомобилни гуми

Един от видовете битови и промишлени отпадъци, които се натрупват в огромни количества, са техническите каучукови отпадъци. Основният дял от тези каучукови отпадъци са износените и стари автомобилни гуми (около 90%)...
nezabravima
11 0
Състояние контрол и мероприятия за подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив 58 стр.

Състояние, контрол и мероприятия за подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив

Серният диоксид спада към групата на серните оксиди (SОx), които се получават при изгаряне на горива с високо сярно съдържание. Основен източник на серен диоксид са електроцентралите, използващи твърди горива.
nezabravima
0 0
Замърсяване на околната среда с тежки метали 2 стр.

Замърсяване на околната среда с тежки метали

Към групата на тежките метали спадат елементи с атомно число 0. Металите са познати като най-старите токсини. Те се разпространяват в ОС чрез природните геологични и биологични цикли. Чрез биологичните цикли те се биоакумулират в хранителната верига.
nezabravima
6 0
Оползотворяване на строителни отпадъци 9 стр.

Оползотворяване на строителни отпадъци

Строителните отпадъци са едни от най-обемните и тежки отпадъци в сравнение с другите видове отпадъци. Състоят се от различни материали, включващи цимент, тухли, гипс, дърво, стъкло, метали, пластмаси и замърсена земя, много от които могат да се...
gecata_maina
10 2
Паразитни растения разпространение съобщества и биоразнообразие 4 стр.

Паразитни растения, разпространение, съобщества и биоразнообразие

Висшите цветни паразити се характеризират със стравнително слаба степен на специализация, което гарантира запазването и преживяването им в приридните екосистеми. В агроекосистемите обаче висшите цветни паразитни растения са изработили сравнително тясна...
nerven
54 5