Материали 1-10 от 10

Обжалване на ревизионни актове издадени от органите на НАП 82 стр.

Обжалване на ревизионни актове, издадени от органите на НАП

В българската данъчна практика и производство органите по приходите могат да извършва проверки и ревизии, да установяват административни нарушения и да налага съответните наказания...
cblock
0 0
Връзката данъчна политика икономически растеж в контекста на българските икономически условия тенденции необходимост от реформи на българската данъчна система възможности за въвеждане на плосък данък върху доходите в България 89 стр.

Връзката данъчна политика – икономически растеж в контекста на българските икономически условия – тенденции, необходимост от реформи на българската данъчна система, възможности за въвеждане на плосък данък върху доходите в България

Данъчната политика е един от основните инструменти, с които държавата може да оказва въздействие върху развитието на дадена икономика и върху темповете на изменение на основни макроикономически показатели, стоящи в основата на растежа на националния...
silviQ
0 0
Анализ на необходимостта и ефектите от контрола при облагане по ЗДДС 14 стр.

Анализ на необходимостта и ефектите от контрола при облагане по ЗДДС

Появата и бързото разпространение на ДДС е едно от най-значимите събития за данъчната система през 20-ти век. До преди 50 години този данък е почти напълно непознат извън сухите научни трудове....
ndoe
4 0
Данъчен контрол - всички лекции 172 стр.

Данъчен контрол - всички лекции

Основни структурни звена, упражняващи данъчен контрол са: Главна дирекция на НАП, Териториалните дирекции на НАП, данъчни служби, данъчни бюра и Службата за предотвратяване и разкриване на данъчни нарушения.....
admin
38 5
Същностна характеристика на данъчна ревизия 15 стр.

Същностна характеристика на данъчна ревизия

Данъчният контрол заема важно място в цялостната данъчна дейност. По същество това е съпоставка на обективно осъществено с нормативно предписано поведение. Данъчният контрол съпътства осъществяването на данъчната дейност..
admin
32 6