Материали 1-10 от 3

Данък добавена стойност ДДС 15 стр.

Данък добавена стойност (ДДС)

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е косвен данък. С него се облагат продажбите, като в крайната фаза се плаща от потребителите на стоката или услугата, а се начислява от производителите и търговците, които са регистрирани по ЗДДС...
cblock
13 0
Данъчен контрол по облагане с данък добавена стойност 20 стр.

Данъчен контрол по облагане с данък добавена стойност

Данните за начисляване на ДДС по получени доставки и от внос се извличат от дневника на покупките. В него се записва всеки първичен документ за получени доставки с обща стойност без данъци, размера на данъка...
admin
12 3