Материали 1-10 от 12

Приложение на ГИС за създаване поддържане и експлоатация на база данни с вход от CAD файл в Arc View GIS и релационни връзки на Microsoft Access 85 стр.

Приложение на ГИС за създаване, поддържане и експлоатация на база данни с вход от CAD файл в Arc View GIS и релационни връзки на Microsoft Access

Определение за кадастър – съвкупност от данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на страната, които се набират...
silviQ
26 0
Определяне устойчивостта на свлачищен склон по метода на Шахунянц 6 стр.

Определяне устойчивостта на свлачищен склон по метода на Шахунянц

В свлачищния масив не е установено водно ниво...В резултат на построяването на напоителен канал в горната част на свлачището се установява повърхностно ниво на подземните води, както е показано на схемата.
mOn
7 2
Стабилизиране и сигнализиране на някои видове геодезически точки непосредствено измерване на дължини репериране на точки 8 стр.

Стабилизиране и сигнализиране на някои видове геодезически точки, непосредствено измерване на дължини, репериране на точки

Геодезическата работа е свързана с извършване на хоризонтални и вертикални измервания. Това налага някои точки да бъдат материализирани трайно на терена, за да са видими и използваеми....
ivan40
57 0
Създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър 33 стр.

Създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър

Кадастърът е информационна система, състояща се от две интегрирани бази данни. Първата е графическа и тя съдържа граници на имоти и производни от тях граници - държавни граници, граници на административно-териториалните единици...
gecata_maina
17 1
Основни понятия в механика на мулдата 9 стр.

Основни понятия в механика на мулдата

Подземните геотехноложки или строителни работи са причината за нарушаването на първичното напрегнато и деформирано състояние на скалния масив и следващото го преразпределение в полетата на напреженията и преместванията...
messi
33 1