Материали 1-10 от 10

Държавен орган понятие характеристика и особености 3 стр.

Държавен орган – понятие, характеристика и особености

Държавата функционира чрез система от държавни органи. Следва да се прави разлика между понятията "система на държавните органи" и "държавен апарат" или "държавна машина"...
nerven
4 0
Юридически лица с нестопанска цел 26 стр.

Юридически лица с нестопанска цел

Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са правни субекти, които се създават по ред, определен в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), за да развиват своята основна дейност в онези сфери на социален живот, в които не се създават...
mOn
6 2
Държавна служба Понятие Статут на държавния служител 11 стр.

Държавна служба. Понятие. Статут на държавния служител

Държавната служва е институт, който засяга всички органи на държавната власт. Държавната служба се изпълнява от държавни служители. Държавен служител е лице,което по силата на административен акт заема платена щатна длъжност в държавната администрация...
emoto_92
13 2
Административни наказания Понятие и видове Налагане на административното наказание 8 стр.

Административни наказания. Понятие и видове. Налагане на административното наказание

Понятие за административно наказание и административно-наказателна отговорност. Административно-наказателно отговорни лица. Административно-наказващи органи. Видове административни наказания. Определяне и индивидуализиране на наказанията...
admin
31 3
Административни нарушения и наказания 15 стр.

Административни нарушения и наказания

Административното наказание е един от видовете административна принуда. То се налага за извършено административно нарушение, то именно е санкцията, репресията на държавата по отношение на извършителя на административното нарушение...
admin
9 1