Материали 91-100 от 510

Теория на Брьонстед и Лоури за киселините и основите Дисоциация на водата Йонно произведение на водата Водороден показател 5 стр.

Теория на Брьонстед и Лоури за киселините и основите. Дисоциация на водата. Йонно произведение на водата. Водороден показател.

Отнася се до ворородния показател и йонното произведение на водата и специално развита според критериите на медицинските университети в България...
ivan40
43 1
Синтез на нови цинамоиламиди на алифатни полиамини със сяросъдържаща аминокарбоксилна киселина и определяне на тяхната антиоксидантна активност 50 стр.

Синтез на нови цинамоиламиди на алифатни полиамини със сяросъдържаща аминокарбоксилна киселина и определяне на тяхната антиоксидантна активност

Целта на настоящата дипломна работа е да бъдат свързани антиоксидантите хидроксицинамоил-полиаминни амиди с неприродната бензотиофен съдържаща аминокиселина, с оглед изучаване на антиоксидантните свойства на новосинтезираните амиди...
messi
2 0
Олово 12 стр.

Олово

Разпространение - оловото се среща в природата в съединено състояние. Най-разпространената оловна руда е галенитът (PbS). У нас находища има в Родопите, Искърския пролом, Врачанско, Трънско....
aronn
12 1
Подбор на средства за онагледяване на сяра и нейните съединения 15 стр.

Подбор на средства за онагледяване на сяра и нейните съединения

Културно-образователната област природни науки и екология позволява формиране у учениците на система от съвременни научни знания за природата и придобиване на компетентности за приложението им...
nerven
9 1
Олово елемент от іv а група 10 стр.

Олово елемент от іv а група

Елементът олово се намира се в 4 А група в шести период. Във външния електронен слой има 4 електрона, от които два единични и една електронна двойка.Оловото има по-голям атомен радиус от елементите в 4 А група....
cblock
12 3