Материали 1-10 от 33

Финансово управление на човешките ресурси в дружество- мотивационни аспекти и финансова ефективност 97 стр.

Финансово управление на човешките ресурси в дружество- мотивационни аспекти и финансова ефективност

Целта на дипломната работа е на базата на реален пример за управление на трудовите ресурси в туристическия консорциум "Слънчев бряг" АД да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението на трудовите ресурси във фирмата...
ndoe
0 0
Организационни механизми и мотивация на персонала 89 стр.

Организационни механизми и мотивация на персонала

Целтa нa нacтoящaтa темa е изcледвaне мoтивaциятa зa рaбoтa нa трудовите ресурси в cъвременните иkoнoмичеckи и coциaлнo-kултурни уcлoвия нa Бългaрия, в чacтнocт мoтивaциятa зa рaбoтa нa перcoнaла на фирма "Х"....
ndoe
0 0
Управление на човешките ресурси във фирмата 73 стр.

Управление на човешките ресурси във фирмата

Човешките ресурси са човешкия труд, физическите и умствени умения, т.е. всички способности, желания, предпочитания, работни умения, опит и интереси използвани за производството на стоки и услуги в бизнеса...
dannyboy
0 0
Мотивация на персонала като приоритетно направление в управлението на персонала 71 стр.

Мотивация на персонала като приоритетно направление в управлението на персонала

Това води до много слаби резултати в цялата ни икономика. Липсата на пари за научно – развойна дейност в българия можеше частично да се покрие с добре мотивиран персонал във фирмите...
admin
56 5
Връзки и взаимодействие мужду подбора на персонал и оценяване на трудовото представяне на работниците и служителите 64 стр.

Връзки и взаимодействие мужду подбора на персонал и оценяване на трудовото представяне на работниците и служителите

Подборът и назначаването на нови работници и служители обхваща привличането на подходящи кандидати за определена длъжност, преценяване на техните качества от гледна точка на изискванията за длъжността и организацията като цяло, вземане на решение...
loli
14 2
Основни концепции за конкурентноспособността 29 стр.

Основни концепции за конкурентноспособността

Основни концепции за конкурентноспособността и определящата роля на човешките ресурси за фирмения и националния просперитет. Индикатори за конкурентноспособност и изходната позиция на България относно бъдещото развитие на човешките ресурси в страната...
ndoe
5 1
Човешки ресурси 28 стр.

Човешки ресурси

Развитие на концепцията за икономика базирана на знанието – основни параметри и фактори. Компонентите на икономиката на знанието като предпоставки за повишена производителност и просперитет...
cblock
74 0
Обучение и развитие на човешките ресурси в държавната администрация 28 стр.

Обучение и развитие на човешките ресурси в държавната администрация

Обучение за служебно и професионално развитие, административна култура, задължително и незадължително обучение, адекватност на обучението, актуалност на обучението, осъществяване на обучението, система за оценка на изпълнението...
gecata_maina
15 0
Тиймбилдинг 28 стр.

Тиймбилдинг

Тиймбилдинг е процес за подобряване на екипната дейност, който позволява на екип от професионалисти в дадена област да обединят усилията в различни емоционални ситуации и да покажат свои неподозирани способности...
ndoe
43 2