Материали 1-10 от 7

Анализ на труда длъжностите в Агенция quotМитнициquot 13 стр.

Анализ на труда (длъжностите) в Агенция "Митници"

Агенция "Минтници" е централизирана административна структура към министъра на финансите. Агенцията е юридическо лице и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на финансите...
silviQ
0 0
Човешкият фактор в системите за управление 68 стр.

Човешкият фактор в системите за управление

При идентификация на обектите се започва обикновено с неизвестна структура на модела. Понякога могат да се привличат априорни съображения, които са от полза при решаването на тази задача...
silviQ
2 0
Учебна стажантска програма мениджмънт на човешките ресурси задача 1 цели и политика по управление на човешките ресурси 8 стр.

Учебна стажантска програма мениджмънт на човешките ресурси задача 1: цели и политика по управление на човешките ресурси

New HR Group ЕАД е учебна компания – част от Оffice Games Eastern Company, със седалище в гр.София. Предметът на дейност на компанията е обучение на мениджъри и специалисти в сферата на развитието и...
mOn
10 3
Анализ на труда и разработване на длъжностна характеристика 13 стр.

Анализ на труда и разработване на длъжностна характеристика

Анализ на труда и разработване на длъжностна характеристика за директор на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие” в Министерството на труда и социалната политика....
admin
18 0
Защита срещу дискриминацията нормативна рамка и практически резултати 10 стр.

Защита срещу дискриминацията – нормативна рамка и практически резултати

Социалната дискриминация (от лат. discriminatio — „правене на разлика“) представлява практиката на установяване на всяко по-неблагоприятно третиране или ограничаване/лишаване на лица от законови права, задължения....
admin
4 0
Анализ на труда и разработване на длъжностна характеристика на Служител по сигурността на информацията в Агенцията по обществени поръчки 12 стр.

Анализ на труда и разработване на длъжностна характеристика на ”Служител по сигурността на информацията” в Агенцията по обществени поръчки

В материала има информация относно Агенцията по обществени поръчки и дейността на служителя по сигурността на информацията в нея....
admin
44 1
Управление на човешките ресурси 12 стр.

Управление на човешките ресурси

Космо България Мобайл (кбм) е динамична организация и нуждата от назначаване и задържане на подходящите за целта хора е изключително голяма. Две от най- важните дейности на човешките ресурси в тази връзка са ефективното....
admin
6 1