Материали 1-10 от 38

Съвременни видове туризъм в Габроския регион 18 стр.

Съвременни видове туризъм в Габроския регион

Антропогенни тесурси - привлекателността на региона се крие не само в неговото геоморфоложко разнообразие, чистата околна среда и природните му забележителности. Тя се опира и на изключителното богатство от антропогенни...
messi
2 0
Организация на туроператорската дейност по примера на туроператорска фирма 12 стр.

Организация на туроператорската дейност по примера на туроператорска фирма

ТО се появяват като пазарен фактор през 60-те години, което е резултат от нарасналото търсене на организирани пътувания. Сега те са най-мощните международни монополи и влияят върху формирането на туристическия пазар...
lubega
2 0
Селски туризъм 18 стр.

Селски туризъм

Селския туризъм е една от възможностите да се излезе от урбанизацията на големия град, при което хората да напуснат индустриалната среда и да се приобщат към природата, да поживеят в по-малки жилища и по-близо до земята, да се върнат към своите родови...
ivan40
5 0
Икономика на туризма 22 стр.

Икономика на туризма

Същност и значение, дефиниции на туризма. История на туризма, възникване на туризма по света. Възникване и развитие на туризма в България. Място и роля на туризма като приоритетен отрасъл в икономиката на България...
silviQ
1 0
Възникване и развитие на религиозния туризъм 9 стр.

Възникване и развитие на религиозния туризъм

Религиозния туризъм е вид специализиран туризъм, с който се задоволяват религиозните и духовните потребности, както и свързаните с тях изкуство, културно-исторически и други ценности...
lubega
5 0
Регионална туристическа асоциация Стара планина 12 стр.

Регионална туристическа асоциация "Стара планина"

В рамките на учебната дисциплина Неправителствени организации в туризма е разгледана дейността на Регионална Туристическа Асоциация "Стара планина", главно за региона на Централна Стара планина. Дадени са и препоръки за усъвършенстване на дейнос
loli
1 1