Материали 1-10 от 3

Характеристика на отпадъци от пречиствателни станции за отпадни води 5 стр.

Характеристика на отпадъци от пречиствателни станции за отпадни води

Обемът на утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води зависи от вида на отпадъчните води и възприетия начин на пречистване...
daniche90
0 0
Комплексна екологична характеристика на състоянието на река Вит 23 стр.

Комплексна екологична характеристика на състоянието на река Вит

Физико–геогрфска и хидроложка характеристика на водосборната област на р.Вит. Паспортизация на източниците на замърсяване на водите. Натоварване на водното поречие...
nerven
4 0