Материали 1-10 от 57

Социален проект за подкрепа на младежи в неравностойно положение и на техния активен начин на живот 6 стр.

Социален проект за подкрепа на младежи в неравностойно положение и на техния активен начин на живот

Бедността е основният фактор, който повечето деца в институционална грижа. Големият брой деца в домове за сираци, с най-малко един оцелял родител е напомняне, че много децата могат да се съберат отново със семейството...
cblock
0 0
Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите 10 стр.

Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите

В дадения случай многогодишния проект цели да подобри социалното положение на уязвими групи от етническите малцинства (по- точно вниманието е насочено към ромите)....
ivan40
0 0
Социалната политика на Европейския съюз 14 стр.

Социалната политика на Европейския съюз

Социалната политика на Европейския съюз има цели да смекчи различията в националните схеми и програми, да улесни свободното движение на работниците, да създаде предпоставки за повишаване на заетостта и подобряване на условията на труд...
aronn
0 0
Факторите на влияние върху осигурителните системи 13 стр.

Факторите на влияние върху осигурителните системи

Системата на социалното осигуряване е основен елемент в политиката на всяка цивилизована държава. Компонентите и възникват и търпят развитие на база на разнообразието на осигурителните рискове...
dannyboy
0 0
Пенсионно осигуряване 21 стр.

Пенсионно осигуряване

Развитието на допълнителното пенсионно осигуряване, съществуващите проблеми, очакваните изменения и подходящите решения следва да се разглеждат в контекста на протичащите процеси в пенсионната система като цяло...
lubega
0 0
Разнообразие на пенсионните продукти при задължителната пенсионна система 84 стр.

Разнообразие на пенсионните продукти при задължителната пенсионна система

Целите и задачите са свързани с възможността да се направи теоретичен анализ на същността на пенсионното осигуряване и отделните видове по степени на ефективност, както и на базата на практически пример със системата на пенсионно осигуряване в България...
daniche90
0 0
Социалната политика в България и включването на общините в постигането на целите й на примера и опита на Столична община 101 стр.

Социалната политика в България и включването на общините в постигането на целите й (на примера и опита на Столична община)

Социалната политика в Европейския съюз чрез кратка ретроспекция, да се анализира социалната политика в България – история, преговори за членство в ЕС негативи, приоритети и на тази основа да се изведат основни направления в цялостната политика и...
lubega
0 0
Общественото мнение за предстоящите промени в пенсионната система 31 стр.

Общественото мнение за предстоящите промени в пенсионната система

На противоположната позиция, а именно, че няма да успеят да съберат необходимия осигурителен стаж, застават най-често представителите на малцинствата, нискообразованите респонденти и трудово активните хора с нисък жизнен стандарт...
cblock
0 0