Материали 1-10 от 26

Бизнес анализът в иновативните и предприемаческите организации 6 стр.

Бизнес анализът в иновативните и предприемаческите организации

Според приетото определение "иновация" е реализацията на нова за предприятието идея за продукти, услуги, процеси и форми на организация или на комбинация от тях, които създават пазарни предимства и чрез това...
lubega
0 0
Анализ на пазарната конюктура на търсенето и предлагането 2 стр.

Анализ на пазарната конюктура, на търсенето и предлагането

В условията на пазарна икономика всяка БО определя съвкупност от стратегически цели в сферата на маркетинга, производството, финансите и др. За да се формулират правилно тези цели е необходимо да се проведе анализ на пазара и пазарната конюнктура....
rusev02
8 0
Анализ на конкурентоспособността на продукцията на бизнес организацията 2 стр.

Анализ на конкурентоспособността на продукцията на бизнес организацията

Анализа на конкурентноспособността на продукцията има много съществено значение за реализацията на продукцията и конкурентноспособнастта на цялата организация. Основен метод при анализа е метода на разстоянията....
rusev02
15 3
Доходност на бизнеса 13 стр.

Доходност на бизнеса

Рентабилността на фирмата зависи от успешното разработване и управление на програмата за производството и продажбите. Влияние върху този процес оказва икономическата конюнктура, конкуренцията и продажните цени на различните продукти...
dannyboy
11 1
SWOT анализ на БДЖ в България 10 стр.

SWOT анализ на БДЖ в България

Анализът на БДЖ е основа за оценка на силните и слабите й страни към момента и на възможностите и заплахите за бъдещото й развитие. Те следва да бъдат отчитани при формулирането на стратегическите приоритети и мерките на транспортната политика...
dannyboy
60 2