Материали 1-10 от 8

Теоретичен и практически модел на управленски функции на примера на производствено предприятие 13 стр.

Теоретичен и практически модел на управленски функции на примера на производствено предприятие

Мениджмънтът може да се определи като процес, като серия от дейности, действия или операции, които водят до определен резултат...
daniche90
0 0
Управление на производството в предприятието 13 стр.

Управление на производството в предприятието

Вобикновения език под производство се разбира изготвяне, получаване, пускане на определени материални блага. В теорията на икономиката и управлението на предприятието производството е една от няколкото негови функции наред с материално-техническото....
admin
13 0
Предприемачът като лидер 5 стр.

Предприемачът като лидер

Лидерството е поведение и дейност, която отчита ценностната система на хората, техните интереси, като същевременно ги мотивира да изпълняват възложените им задачи па най-добрия начин, както и да развива тяхното творчество и потенциал...
legolas
68 7
Бизнес план за хотел 20 стр.

Бизнес план за хотел

Бизнес планът е за хотел, които ще предлага хотелската база с така наречените тематични стаи, продиктувани от известни романи и детски кътове, отвеждащи децата в страната на приказките. Минералните извори в с.Чифлика са друга притегателна сила на...
admin
51 4