Материали 1-10 от 1

Законодателна уредба на юридическите лица с нестопанска цел 12 стр.

Законодателна уредба на юридическите лица с нестопанска цел

В настоящото изложение ще се спрем на настъпилите промени в законодателната уредба на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), която е наложена с влизането в сила от 1.01.2001 г.
ndoe
1 0