Материали 1-10 от 8

Представяне и оповестяване на финансовите инструменти във финансовите отчети на банките 23 стр.

Представяне и оповестяване на финансовите инструменти във финансовите отчети на банките

Банката е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск...
ndoe
0 1
Цел на отчета за всеобхатния доход представяне нормативна уредба 14 стр.

Цел на отчета за всеобхатния доход, представяне, нормативна уредба

Общо всеобхватен доход е промяната на собствения капитал през периода в резултат от сделки и други събития, различни от промените в резултат на сделки със собствениците в качеството им на собственици....
the_magicer
0 0
Представяне и оповестяване на разходите и приходите във финансовите отчети на търговска банка 15 стр.

Представяне и оповестяване на разходите и приходите във финансовите отчети на търговска банка

Преглед на приложимите счетоводните стандарти. Сравнителна характеристика на прилагането на изискванията на съответните счетоводни стандарти във индивидуалните финансови отчети за 2011 г. на 3 ТБ...
gecata_maina
8 0