Материали 1-10 от 4

Екип и екипна работа 39 стр.

Екип и екипна работа

Разликата между група и екип, екипни роли, фактори влияещи върхуекипа и неговата работа.Екипа в специални детски градини и училища, в които са интегрирани деца със специални образователни потебности....
rusev02
98 3
Организационо управление 2 стр.

Организационо управление

Характеристика на пазарните методи за ценообразуванетези методи, които съответстват на количествената теория за цените, съгласно която цените са функция на съотношението на търсенето и предлагането на стоките...
loli
15 0
Лидерство работа в екип и ефективност на ръководството на групи 16 стр.

Лидерство, работа в екип и ефективност на ръководството на групи

Лидерството - дефиниции и основни предпоставки. Лидери на общността. Работа в екип - човекът в групата, сравнение между група и екип и офеормяне на екипа. Ефективност на работните групи. Комуникация при работата в екип....
nerven
27 4