Материали 1-10 от 45

Теория за лидерството видове екипи етапи в развитието на екипа и роли в екипа 14 стр.

Теория за лидерството; видове екипи; етапи в развитието на екипа и роли в екипа

Хората са най-важния и най-скъпоструващия ресурс във всяка организация. Техните умения пряко влияят на конкурентните способности на фирмите и са съществена предпоставка за печалбата ѝ...
daniche90
0 0
Организационната култура като инструмент за редуциране на съпротивата при организационни промени 14 стр.

Организационната култура, като инструмент за редуциране на съпротивата при организационни промени

Съпротивата към организационната промяна представлява стихиен, инстинктивен и трудно управляем процес, с който мениджърите трудно могат да се справят, като за тази цел често се възползват от помощта на външни консултанти...
gecata_maina
0 0
Управление на процесите на промяна в целево-адаптивните организации 30 стр.

Управление на процесите на промяна в целево-адаптивните организации

Движещата сила на тези промени са комуникационните и информационни технологии. Новите възможности за генериране и предоставяне на информация променят начина на живот, на работа и мислене...
the_magicer
0 0
Проектиране изграждане на ефективни екипни структури 22 стр.

Проектиране (изграждане) на ефективни екипни структури

В теорията и социалната практика акцентът все по-често се поставя върху необходимостта от работа в екип на консултантска основа, като базов фактор за организационно развитие...
aronn
0 0
Типове организации и нови структурни форми 13 стр.

Типове организации и нови структурни форми

Процесът, свързан с йерархичното декомпозиране на дейностите и установяването на механизми за координация и контрол на тези дейности води до възникването на формална организационна структура, която се състои се от звена и позиции...
rusev02
0 0
Технология на организационното проектиране Подходи към специфичните въпроси на проектирането 15 стр.

Технология на организационното проектиране. Подходи към специфичните въпроси на проектирането

Проектирането, чийто обект са елементите на организационния дизайн е процес, при който мениджмънта балансира организационните ресурси (енергия на персонала, усилия, изисквания, групова динамика, механизми за обратна връзка) за постигане на резултати...
nerven
0 0
Технология на организационното оценяване 14 стр.

Технология на организационното оценяване

Всяка организация притежава начини за балансиране на множеството изисквания към нея за време, ресурси и енергия. В зависимост от наложения баланс, системата изпълнява и постига определени резултати....
gecata_maina
0 0
Организационно поведение в корпорацията 13 стр.

Организационно поведение в корпорацията

Организационното поведение има за цел да насочва хората към определено поведение в компанията. Тъй като хората са най-ценният фактор във всяка компания, то успеха на фирмата зависи от тях...
silviQ
0 0
Организационна култура на АРОМА 14 стр.

Организационна култура на АРОМА

Организационната култура и бизнес етиката са ключови компоненти от бизнес средата на всяка една организация, независимо от сферата и на действие. Именно поради този факт за тяхното изграждане се обръща специално внимание и се влагат повече усилия...
the_magicer
0 1
Изградете система за мотивация в организацията като използвате понятийния апарат основните идеи от теориите с принос в ОП и прилагате съвременни интегративни подходи 11 стр.

Изградете система за мотивация в организацията като използвате понятийния апарат, основните идеи от теориите с принос в ОП и прилагате съвременни интегративни подходи

Ръководството в една организация има ключова роля, която се основава на управленския подход или иначе казано това е начинът на влияние върху поведението на служителите в организацията с цел да се реализират определените в стратегиите на фирмата цели...
silviQ
0 0