Материали 1-10 от 9

Съвременна образователна парадигма 8 стр.

Съвременна образователна парадигма

Адлерианският образователен модел представлява процес на взаимно съучастие между учител и ученици в хода на учебния час. Той носи атмосфера на взаимна съпричастност и общи цели, и е "процес на изразяване на собствената позиция и същевременно изра
messi
0 0
Методика на обучението 6 стр.

Методика на обучението

Повечето европейски автори под съдържание на обучението разбират "Съвкупността от знания, умения, навици и нагласи, които обучаемите усвояват в процеса на обучението", въпреки, че има различни подходи и концепции...
cblock
9 0
Програмирано обучение 10 стр.

Програмирано обучение

Интензивното развитие в областта на науката и технологиите изправя личността пред нови проблеми, които трябва да разреши. Все повече нараства необходимостта от увеличаване на продължителността на обучението и повишаване на неговото качество...
silviQ
2 0
Разглеждане на казус 3 стр.

Разглеждане на казус

Ученик от втори клас, който се е справял отлично с учебните задължения, изведнъж се "затваря" в себе си, става потиснат и дори агресивен. Единствено се оживява в часа по музика. Коментирайте възможните причини за това състояние на ученика...
ivan40
6 0
Четенето като вид речева дейност в обучението по английски език 10 стр.

Четенето като вид речева дейност в обучението по английски език

Главната цел на методиката на обучението по чужд език ( в конкретния случай – английски език ) е усвояване на чуждия език като средство за общуване, включване в подходящи ситуации и предаване на смисъл при речевата дейност, включване в определени...
ivan40
71 3