Материали 21-30 от 35

Граматически форми с по-особена употреба в съвременния български книжовен език 5 стр.

Граматически форми с по-особена употреба в съвременния български книжовен език

При въпросителните местоимения употребяваме винителен падеж, когато заместваното от тях име в във функция на пряко допълнение, или непряко допълнение. Винителната форма е задължителна за въпросителните местоимения и за всички останали обазувани от тях...
gecata_maina
3 0
Интерактивен метод 4 стр.

Интерактивен метод

Етап и същност на интерактивния метод Съвременните методи, един от който е интерактивният, имат за цел да променят методологията на обучение. В основата на интерактивния метод е обяснителното учене, основано на разбирането за пое¬тапното и логичес
shhuus
15 0