Материали 1-10 от 25

Алгоритъм на кредитния процес 9 стр.

Алгоритъм на кредитния процес

Пасивните операции осигуряват финансовите ресурси или капитала на банките. Чрез активните си операции те ги насочват, пласират и използват (инвестират) за да си осигурят най-благоприятни условия за извършване на своята дейност...
daniche90
0 0
Сравнителен анализ на потребителското кредитиране по примера на две банки 106 стр.

Сравнителен анализ на потребителското кредитиране по примера на две банки

Задачите са свързани преди всичко с помощта на практически и теоретичния анализ на кредитната политика на търговските банки и в частност на...
the_magicer
0 0
Управление на кредитния риск на търговските банки 18 стр.

Управление на кредитния риск на търговските банки

Рискът е обективно явление. Той е неизбежен, не може да бъде премахнат, но може да бъде ограничаван, прехвърлян, разделян, покриван. Развива се с еволюцията на човека, присъства във всяка негова дейност...
daniche90
0 0
Лизингът като форма на финансиране 12 стр.

Лизингът като форма на финансиране

Терминът "лизинг" произлиза от английски език и служи за обезпечаване на кумулативно функционираща система от насрещни волеизявления (сделки), в която участват най-малко три страни: продавач...
the_magicer
0 0
Анализ на организацията на кредитната дейност в търговска банка 58 стр.

Анализ на организацията на кредитната дейност в търговска банка

След въвеждането на Валутния борд банките постепенно започнаха да се интегрират в новата икономическа реалност и да променят своята политика. Българската банкова система започна бързо да се развива...
nerven
0 0