Материали 1-10 от 1

Диагностиканаучилищнатазрелостиготовносттанадететозаучилище 15 стр.

Диагностика на училищната зрелост и готовността на детето за училище

Беседата е допълнителен изследователски метод. Използва се за събиране на информация за изследвания субект или явление и за изясняване на някои въпроси. Често служи и за разкриване причините за наличието на една или друга диагностична...
mOn
29 0