Материали 11-20 от 444

Състояние на пазара на труда в условията на криза 11 стр.

Състояние на пазара на труда в условията на криза

Строителството, текстилната и преработвателната промишленост са най-силно засегнати от икономическата и финансовата криза, но негативните последици ще бъдат ограничени с началото на благоприятния период на силно изразената в България сезонна заетост...
dannyboy
0 0
Казус по икономика на труда 8 стр.

Казус по икономика на труда

Условието на конкретен казус. Американската фирма “Идеал стандарт” град Севлиево, собственост на Американски консорциум “Американ стандарт” изгражда в града собствени четири производствени бази за производство вна санитарна керамик
ndoe
0 0
Теми по Икономика на труда 26 стр.

Теми по Икономика на труда

Задача на ИТ е търсенето на подходи, механизми, средства за формиране и развитие на тр.процес., провеждането на ефект.ик. и соц.полтика, гарантираща правото на труд и равните възможности на всеки човек да се реализира в съответствие с порф. му подготовка.
ivan40
0 0
Сегментиране на пазарите на труда у нас по пол възраст здравен статус и етническа принадлежност 8 стр.

Сегментиране на пазарите на труда у нас по пол, възраст, здравен статус и етническа принадлежност

Мъжете на пазара на труда проявяват по-висока икономическа активност от жените. Тяхната активност възлиза на 55,1% през юни 2002 г. и е с 9,3% по-висока от тази на жените при 8,95% през 1995 г....
dannyboy
0 0
Възгледи и теории за международното разделение на труда търговският баланс и капитала 22 стр.

Възгледи и теории за международното разделение на труда, търговският баланс и капитала

Вследствие на развитието на средствата за производство и организацията на труда се стига до обособяването на различните видове труд. На тази база икономиката се разделя на няколко основни отрасъла – селско стопанство, промишленост, транспорт, услуги
ivan40
0 0
Определяне на заплатите 22 стр.

Определяне на заплатите

Определянето на заплатите (номинални) може да се разглежда като специфична управленска дейност, осъществявана в рамките на общото управление. Особено значение за ефективността на заплащането има подходът към неговото осъществяване...
nerven
0 0
Развитие на пазара на труда в Република България 25 стр.

Развитие на пазара на труда в Република България

През последните десет години развитието на пазара на труда в страната следва основните тенденции и процеси в развитието на икономиката на страната - преструктуриране на отрасли и производства, приватизация, ликвидация на неефективни производства...
daniche90
0 0
Управление на човешките ресурси във фирма ЕТИрим Иван Иванов 7 стр.

Управление на човешките ресурси във фирма ЕТ„Ирим – Иван Иванов”

Целта на настоящата курсова работа е да се определи мотивацията на човешките ресурси и по-точно мотивацията на производствения и управленския персонал в ЕТ„Ирим – Иван Иванов”, гр. Русе, чрез разработване на анкетни карти. Предмет на курсовата работа е
myjkarkata
0 0
Анализ на длъжностна характеристика - специалист банкови операции 5 стр.

Анализ на длъжностна характеристика - специалист банкови операции

От длъжностната характеристика на заеманата от мен позиция се вижда, че се определя за структурна единица към Дирекция „Обслужване на клиенти“. Тази длъжност аз заемам в териториално звено...
lubega
0 0
Форми на застраховане и тяхното влияние върху размера на застрахователното обезщетение 11 стр.

Форми на застраховане и тяхното влияние върху размера на застрахователното обезщетение

Формата на застраховане представлява система за определяне на застрахователното обезщетение при определени параметри и възприети условия. във връзка с това се налага да се дефинират някои от параметрите, които се използват при съответните форми на...
aronn
0 0