Материали 1-10 от 109

Финансово управление на лизингова компания в условията на икономическа криза 88 стр.

Финансово управление на лизингова компания в условията на икономическа криза

След присъединяването на страната ни към ЕС лизинговото финансиране стана много по-привлекателна възможност, тъй като в ЕС оперативният лизинг е извън балансова сделка. В България сега основно големите корпоративни компании използват лизинга...
nerven
0 0
Предизвикателства пред лихвента политика в банковия сектор при присъединяване на България към еврозоната 38 стр.

Предизвикателства пред лихвента политика в банковия сектор при присъединяване на България към еврозоната

Целта на настоящата курсова работа е да се определят предизвикателствата пред лихвената политика на банките при приемането на България в еврозаната....
lubega
0 0
On-line маркетингът - ключ към успеха на малките и средните предприятия на експортните пазари 94 стр.

On-line маркетингът - ключ към успеха на малките и средните предприятия на експортните пазари

Цел на изследването в дипломната работа е да очертае проблемните аспекти в дейността на малките и средни предприятия в България, като страна-членка на ЕС, да синтезира причините за ниската им конкурентноспособност и грешките в системата за стимулиране...
ndoe
0 0
Същност на мрежовия маркетинг 74 стр.

Същност на мрежовия маркетинг

Целта на дипломната работа е да се анализира в същността си мултилевъл маркетинга и на тази основа да се определят възможностите една компания, чрез МЛМ да изгради ефективна и ефикасна продажбена система....
silviQ
0 0
Насърчаване на продажбите на конкретна организация 128 стр.

Насърчаване на продажбите на конкретна организация

Актуалността на темата е продиктувана от глобалната финансова криза, която налага активна маркетингова политика от страна на производствени и търговски фирми с цел подобряване пазарните си позиции и привличане на нови клиенти....
nerven
0 0
Ефективност на лизинга като специфична форма за инвестиране управление на лизинговите сделки в условия на криза 91 стр.

Ефективност на лизинга като специфична форма за инвестиране (управление на лизинговите сделки в условия на криза)

Целта на анализа е да се направят конкретните анализи по отношение възможностите за постигане на ефективност на финансово управление на компанията в условия на криза....
daniche90
0 0
Европейско капиталово осигуряване и пътят на България в контекста на свободата на движение на капитали 76 стр.

Европейско капиталово осигуряване и пътят на България в контекста на свободата на движение на капитали

Налице са процеси на глобализация на съвременната икономика, на приобщаване на отделните държави към зони на свободна търговия, които излизат извън контрола на отделните правителства...
rusev02
0 0
Анализ на структурата и обращаемостта на капитала 37 стр.

Анализ на структурата и обращаемостта на капитала

Анализът е естествена основа на финансовият мениджмънт на пред-приятието. Анализът означава разчленяване, разлагане на сложните явления и предмети на съставните им части, а също съпоставяне, изучаване и сравняване на частни понятия, съдържащи се в...
cblock
0 0