Материали 1-10 от 5

Здравословни и безопасни условия на труд 69 стр.

Здравословни и безопасни условия на труд

Върху здравето на работещите работата сама по себе си, може да има позитивен или негативен ефект. В дългосрочен план, когато е свързана с нездравословни условия на труд, тя може да доведе до проблеми със здравословното състояние...
the_magicer
0 0
Лекции по икономика на здравеопазването 19 стр.

Лекции по икономика на здравеопазването

Видове организации, видове лечебни заведения според профила на дейността, производствена система на организацията, дистрибуция на блага, икономическа характеристика, търсене, предлагане и използваемост на блага, произвеждани в организациите...
mOn
81 0
Икономика на благосъстоянието 11 стр.

Икономика на благосъстоянието

Една от постановките на икономическата теория на благосъстоянието е, че ефективно пазарно равновесие може да се постигне при условие, че няма външни ефекти. В реалната действителност такива очевидно съществуват...
admin
18 0
Финансиране на здравеопазването 11 стр.

Финансиране на здравеопазването

въведение настъпилите промени в България след 1989 г. засегнаха дълбоко редица сфери от обществено - икономическия и политическия живот на страната. тези промени в значителна степен определиха и развитието на сектора на здравеопазването...
admin
45 5